შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

ბილეთები

A, A1 კატეგორია

სულ 813 ბილეთი

1735
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი მოტოციკლის საბურავებში დაბალმა ჰაერის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს როგორც საბურავის პროტექტორის კიდეების არათანაბარი ცვეთა, ასევე მოტოციკლის მართვადობის გაუარესება.
მოტოციკლის საბურავებში დაბალმა ჰაერის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს:
1
მხოლოდ მოტოციკლის მართვადობის გაუარესება
2
ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
3
მხოლოდ პროტექტორის კიდეების არათანაბარი ცვეთა
1736
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი ავტომატარებლის მოძრაობისგან გამოწვეულმა ჰაერის ტალღამ შესაძლებელია დაბრკოლება შეუქმნას მოტოციკლის მართვას როგორც იმ შემთხვევაში, თუ ავტომატერებელი მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებიდან, ასევე თუ ავტომატარებელი ახორციელებს თანხვედრი მიმართულებით მოტოციკლის გასწრებას.
შესაძლებელია თუ არა, ავტომატარებლის მოძრაობისაგან გამოწვეულმა ჰაერის ტალღამ დაბრკოლება შეუქმნას მოტოციკლის მართვას?
1
შესაძლებელია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომატარებელი ახორციელებს თანმხვედრი მიმართულებით მოტოციკლის გასწრებას
2
შესაძლებელია ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების არსებობისას
3
შესაძლებელია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომატარებელი მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებიდან
1738
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას.
საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას:
1
იშლება წვრილ ნაწილაკებად, რის გამოც გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიაზე
2
მალევე ორთქლდება და არ აბინძურებს გარემოს
3
იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას