შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

ბილეთები

A, A1 კატეგორია

813

1735
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი მოტოციკლის საბურავებში დაბალმა ჰაერის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს როგორც საბურავის პროტექტორის კიდეების არათანაბარი ცვეთა, ასევე მოტოციკლის მართვადობის გაუარესება.
მოტოციკლის საბურავებში დაბალმა ჰაერის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს:
1
მხოლოდ პროტექტორის კიდეების არათანაბარი ცვეთა
2
მხოლოდ მოტოციკლის მართვადობის გაუარესება
3
ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
1736
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი ავტომატარებლის მოძრაობისგან გამოწვეულმა ჰაერის ტალღამ შესაძლებელია დაბრკოლება შეუქმნას მოტოციკლის მართვას როგორც იმ შემთხვევაში, თუ ავტომატერებელი მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებიდან, ასევე თუ ავტომატარებელი ახორციელებს თანხვედრი მიმართულებით მოტოციკლის გასწრებას.
შესაძლებელია თუ არა, ავტომატარებლის მოძრაობისაგან გამოწვეულმა ჰაერის ტალღამ დაბრკოლება შეუქმნას მოტოციკლის მართვას?
1
შესაძლებელია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომატარებელი მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებიდან
2
შესაძლებელია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომატარებელი ახორციელებს თანმხვედრი მიმართულებით მოტოციკლის გასწრებას
3
შესაძლებელია ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების არსებობისას
1738
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას.
საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას:
1
მალევე ორთქლდება და არ აბინძურებს გარემოს
2
იშლება წვრილ ნაწილაკებად, რის გამოც გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიაზე
3
იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას