საიტი განახლების პროცესშია

შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

ბილეთები

TRAM კატეგორია

12

1307
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის გაზრდისას საბურავის გზასთან ჩაჭიდების ძალა მცირდება.
სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის გაზრდისას საბურავის გზასთან ჩაჭიდების ძალა:
1
არ იცვლება
2
მცირდება
3
იზრდება
1381
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი სამუხრუჭო მანძილის მნიშვნელობა დამოკიდებულია როგორც სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეზე, ასევე გზის საფარის მდგომარეობაზე და სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე.
რაზეა დამოკიდებული სატრანსპორტო საშუალების სამუხრუჭო მანძილი?
1
მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე
2
ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ გარემოებაზე
3
მხოლოდ გზის საფარის მდგომარეობაზე
4
მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეზე